Xpoint
   [напомнить пароль]

Проблемы с SetLength

Метки: [без меток]
2009-06-04 11:20:36 [обр] kir86975[досье]

у меня проблема... Не хочет работать процедура SetLength. Говорит, что якобы не хватает памяти либо в доступе к ячейке памяти отказано.
Вот фрагмент кода:

procedure Teaching(S:TMMVector); //ñîçäàíèå ñåòè
var i,j,k,x,y: integer; w: real;
begin
  SetLength(NetAr,0);
    //Length(S) - êîë-âî ñëî¸â
    //S[I] - êîë-âî íåéðîíîâ íà I ñëîå
  for i := 1 to Length(S) - 1 do //ïåðåáèðàåì Ñëîè
    begin
      SetLength(NetAr,i);
      x := S[i]; //êîëè÷åñòâî íåéðîíîâ
      y := S[i - 1]; //êîëè÷åñòâî ñâÿçåé ó êàæäîãî íåéðîíà ñ ïðåäûäóùèì ñëîåì
      for j := 1 to x do //ïåðåáèðàåì Íåéðîíû
        begin
          SetLength(NetAr[i - 1],j);
          Randomize;
          for k := 1 to y do //ïåðåáèðàåì Âåñà
            begin
              w := Random - Random;
              SetLength(NetAr[i - 1,j - 1],k);
              NetAr[i - 1,j - 1,k - 1] := w;
            end;
          SetLength(NetAr[i - 1,j - 1],y + 1);
          NetAr[i - 1,j - 1, y] := Random - Random; //çàïîìèíàåì çíà÷åíèå ñäâèãà w0
        end;
    end;
end;

спустя 5 минут [обр] LookeR(0/1069)[досье]
М Перенесено из форума "Прочее"
спустя 3 часа 59 минут [обр] Lynn «Кофеман»(0/571)[досье]
Ух ты, паскаль!
Powered by POEM™ Engine Copyright © 2002-2005